Tsuyoshi Takano

Deputy General Manager of Mobility Business Department, Mitsubishi HC CapitalShare

Tsuyoshi Takano